skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

Członkiem Zwyczajnym może zostać obywatel Polski, jak i cudzoziemiec,

bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej lub żeńskiej,

który przedstawi niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procesu związanego z wywodzeniem szlachectwa:

Imiona, tytuł,herb,nazwisko,imiona rodziców,data i miejsce urodzenia.

Genealogię własnej rodziny ( pradziadków,dziadków,rodziców,dzieci,wnuków ).

Wyraźny opis herbu.

Wypełni Deklarację (do pobrania TUTAJ) Przystępującego oraz dokona opłaty administracyjnej na konto ZSPKW.

Przedłożone dokumenty i informacje dotyczące wywodzenia się z przodków stanu szlacheckiego

po rozpatrzeniu, przyjmuje lub odrzuca Komisja Heraldyczno-Genealogiczna Związku, w razie stwierdzonych braków i  niedociągnięć w przedstawionych dokumentach przekazuje je do wnioskodawcy do uzupełnienia.
—————————————————————————————————————————–

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członków zwyczajnych i honorowych ZSPKW.

 Administratorem danych osobowych jest Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich.

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane, administrowane wyłącznie w celach rekrutacyjnych , statutowych,  zgodnie z ustawą  art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, przez Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich z siedzibą w Poznaniu, adres : 61-451 Poznań ul. Osinowa 2b/7   nr tel. 501 177 895

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej, na podstawie prawnej art.6 ust.1 b i c oraz art.9 ust.2 d rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do administratora.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań statutowych.

Dane osobowe udostępniane przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

 

 

Back To Top