STATUT ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ KRESÓW WSCHODNICH
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich działa jako Stowarzyszenie.
§ 2.
Siedzibą Związku Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich jest Miasto Poznań.
§ 3 .
1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
2. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnych celach
działania.
§ 4.
Związek posiada osobowość prawną.
§ 5.
Związek możetworzyć oddziały terenowe.
§ 6.
Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 7.
Związek może używać skrótu ZSPKW oraz pieczęci okrągłej z jego symbolem i podłużnej z
jego nazwą i adresem.
§ 8.
1. Oficjalnym znakiem Związku jest herb.
2. Herb Związku przedstawia: na płaszczu książęcym z koroną zamkniętą, wpisana tarcza
heraldyczna o barwach biało czerwonych z napisem ZSPKW zakończona koroną szlachecką
okolona polem błękitnym z napisem NOBILITAS, białym, otoczone wieńcem laurowym,
zielonym. Klejnot: ukoronowany orzeł biały z rozpostartymi skrzydłami.
§ 9.
1.Związek może używać Logo przedstawiające: w polu żółtym napis ZSPKW, czerwony z
wpisaną tarczą heraldyczną o barwach biało czerwonych z koroną szlachecką w listkach
zielonych. Klejnot: ukoronowany orzeł biały z rozpostartymi skrzydłami.
§ 10.
1. Związek może używać sztandaru.
2. Sztandar używany jest do celów reprezentacyjnych i podczas uroczystości w których
uczestniczy Związek.
§ 11.
1.Sztandar musi przedstawiać przede wszystkim Herb Związku.
2.Oddziały Związku mogą posługiwać się sztandarami Oddziałów. Sztandar Oddziału
dodatkowo zawiera napis: „Oddział na Województwo …”(w tym miejscu nazwa właściwego
województwa).
§ 12.
1. Związek może posiadać własny organ prasowy, zgodny z przepisami prawa.
2. Oficjalne czasopismo Związku nosi nazwę: Nobilitas.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§13.
1. Związek Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich jest kontynuatorem Związku Szlachty
Zagrodowej i powstał w celu:
1) nawiązania do świetnych dziesięciowiekowych dziejów Narodu, który orężem na kartach
historii wielkość swą zapisuje,
2 ) dla odnowienia świetności kresowego rycerstwa polskiego, które przy mieczu i pługu na
kresach Rzeczypospolitej wierną straż pełniło,
3 ) dla nawiązania szlachetnych tradycji rycerskich do obowiązków obywateli wobec
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
 2. Celem Związku jest:
a) integracja i odbudowa środowiska szlacheckiego z terenów I Rzeczypospolitej,
b) odrodzenie i zachowanie etosu rycerskiego,
c) prowadzenie działań zmierzających do zachowania dorobku kulturalnego środowiska
szlacheckiego oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości szlacheckiej i
szeroko rozumianej kultury polskiej,
d) udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicą,
e) promocja RP na świecie,
f) podejmowanie działań celowych, mających na względzie interesy moralne i materialne
środowiska szlacheckiego.
3. Związek realizuje swoje cele przez:
a) prowadzenie działalności edytorskiej i kulturalnej,
b) popularyzowanie wiedzy genealogicznej, heraldycznej i historycznej,
c) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem,
d) organizowanie odczytów, seminariów, spotkań dyskusyjnych, konferencji i kongresów,
e) współpracę z organizacjami pokrewnymi ideowo i pomocnymi w realizacji celów
statutowych.
4. Cele i środki działania Związku rozwija Deklaracja Programowa będąca załącznikiem do Statutu.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU
§ 14.
Członkowie Związku dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§ 15.
1. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać obywatel polski, jak i cudzoziemiec
bez względu na miejsce zamieszkania, który spełnia ponadto wymogi przewidziane
w niniejszym paragrafie.
2. Do Związku może zostać przyjęta osoba:
1) pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej lub żeńskiej,
2) potomek szlachcica wywodzącego się z terenów Kresów Wschodnich i pozostałych
terenów I Rzeczypospolitej,
3) która w miarę możliwości przedstawi dowody posiadania własności [ prawa do posiadania
ziemi ], minimum przez okres 100 lat, ewentualnie przywilej posiadania Herbu,
4) zgadza się z postanowieniami Statutu i Deklaracją Programową,
5) która uznaje za fundamentalne Wartości Chrześcijańskie, Honor, Ojczyzna, Wolność,
Patriotyzm, Nienaruszalność Własności Prywatnej, Podstawowe Zasady Moralne.
§ 16.
Przedstawione dokumenty i informacje dotyczące szlachectwa przyjmuje lub odrzuca
Komisja Heraldyczno- Genealogiczna Związku.
§ 17.
Członkiem honorowym Związku może zostać:
1. osoba szczególnie zasłużona dla Rzeczypospolitej,
2. osoba szczególnie zasłużona w propagowaniu tradycji i kultury szlacheckiej,
3. członkowie honorowi mają prawo do odznaki Związku i legitymacji członka honorowego
Związku.
§ 18.
Decyzję o nadaniu członkostwa podejmuje Zarząd Główny i przedstawia ją do podpisu
Prezesowi.
§ 19.
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna deklarująca pomoc w
realizacji celów Związku, w szczególności pomoc finansową.
2. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.
§ 20.
Członkowie są zobowiązani do:
1. honorowego postępowania,
2. stosowania się do postanowień i zasad wypływających ze Statutu,
3. uiszczania regularnie składek członkowskich,
4. uczestnictwa w działalności Związku.
§ 21.
Wysokość składki rocznej oraz wysokość wpisowego określa Zarząd Główny.
§ 22.
1. Członek może być usunięty z listy członków Związku.
2. Decyzję o usunięciu z listy członków Związku podejmuje Zarząd Główny po uprzednich
wyjaśnieniach członka mającego podlegać usunięciu ze Związku oraz po ewentualnych
wyjaśnieniach od osób, od których pochodzi informacja uzasadniająca usunięcie danego
członka ze Związku.
§ 23.
Przyczyną usunięcia członka ze Związku może być:
1) postępowanie niehonorowe członka,
2) popełnienie przez członka przestępstwa pospolitego,
3) ujawnienie zatajonych przez członka przy przyjęciu do Związku informacji,
które zdecydowanie eliminowałyby możliwość przyjęcia go wpoczet członków Związku,
4) nieprzestrzeganie postanowień Statutu i nieprzestrzeganie uchwał władz Związku,
notoryczne nie branie udziału w pracach Związku, nie płacenie składek przez okres 6
miesięcy, prawomocny wyrok sądu pozbawiający członka praw obywatelskich,
5) działania na szkodę Związku lub wartości reprezentowanych przez Związek.
§ 24.
1. W przypadku popełnienia przestępstwa członkostwo wygasa z dniem uprawomocnienia się
wyroku skazującego.
2. W wyjątkowych przypadkach Zarząd bierze pod uwagę wyjaśnienia członka oskarżonego o
przestępstwo, w stosunku do którego ma zapaść uchwała o usunięciu ze Związku.
3. Stosowną decyzję podejmuje Zarząd Główny Związku.
§ 25.
1. Od uchwały Zarządu Głównego o usunięciu ze Związku, członek może odwołać się
pisemnie w ciągu 30 dni od jej doręczenia, do Walnego Zebrania.

6
2. Odwołanie od decyzji o usunięciu członka ze Związku rozpatrywane jest na najbliższym
Walnym Zebraniu.
3. Na czas oczekiwania na Walne Zebranie członek odwołujący się od decyzji Zarządu
Głównego zostaje zawieszony w członkostwie.
§ 26.
1. Członkowie Związku mają prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku, w szczególności brać udział w
Walnym Zebraniu,
b) występować z wnioskami do władz Związku,
c) być powiadamiani o najważniejszych inicjatywach, podejmowanych przez władze
Związku,
d) do legitymacji i odznaki Związku.
2. Członkowie honorowi mają ponadto prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
Głównego z głosem doradczym.
§ 27.
1. Zarząd powołuje Komisję HeraldycznoGenealogiczną strzegącą prawa do posługiwania
się właściwymi herbami szlacheckimi przez członków Związku.
2. Członkiem Komisji HeraldycznoGenealogicznej może zostać jedynie osoba posiadająca
wysoką wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie Heraldyki, Genealogii, Historii
i Geografii.
3. Komisja Heraldyczno- Genealogiczna:
1) weryfikuje przedstawione dokumenty i informacje złożone przez kandydatów do Związku,
2) informuje kandydata o dostarczeniu dodatkowych informacji potrzebnych do
udowodnienia szlachectwa,
3) przygotowuje tekst i formę Deklaracji Członkowskiej,
4) uchwala wewnętrzny regulamin działania.
§ 28.
W przypadku niewystarczających informacji genealogicznych złożonych przez kandydata,
Komisja Heraldyczno-Genealogiczna może na pisemny wniosek kandydata podjąć
poszukiwania genealogiczne.

7
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU
§ 29.
Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd Główny,
3. Komisja Rewizyjna Związku.
§ 30.
1. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Związku.
2. Walne Zebranie zbiera się:
a) raz na pięć lat na posiedzeniu jawnym,
b) na posiedzeniach nadzwyczajnych,
c) na wniosek Prezesa,
d) na pisemny wniosek co najmniej 50{7f6d0f5f90fa080a49a300b117b60c788c9a7605f0dedb74368c20cc81b1bbc5} członków Związku lub pisemny wniosek Komisji
Rewizyjnej bez zbędnej zwłoki.
§ 31.
1. Członkowie Związku biorą udział w Walnym Zebraniu zwykłym lub nadzwyczajnym.
2. Walne Zebrania zwykłe i nadzwyczajne są zwoływane przez Prezesa Zarządu Głównego,
który wyznacza termin i miejsce posiedzenia.
§ 32.
1.Walne Zebranie:
a) wybiera Prezesa,
b) wybiera pozostałych członków Zarządu Głównego spośród zaproponowanych przez nowo
wybranego Prezesa lub spośród członków zwyczajnych Związku, którzy zgłosili inne
kandydatury.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) wybór Prezesa Zarządu Głównego,
b) wybór Komisji Rewizyjnej Związku,

8
c) zmiany Statutu Związku,
d) przywracanie członkostwa,
e) odwołanie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Związku przez wotum nieufności co
najmniej 4/5 wszystkich członków zwyczajnych Związku na pisemny wniosek co najmniej
50{7f6d0f5f90fa080a49a300b117b60c788c9a7605f0dedb74368c20cc81b1bbc5} członków,
f) odwołania poszczególnych członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej na wniosek
co najmniej 50{7f6d0f5f90fa080a49a300b117b60c788c9a7605f0dedb74368c20cc81b1bbc5} członków Związku, większością 4/5 głosów członków zwyczajnych.
§ 33.
Walne Zebranie uchwala wewnętrzny regulamin działania.
§ 34.
Walne Zebranie podejmuje uchwały:
a) w pierwszym terminie- gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
b) w drugim terminie- bez względu na liczbę członków obecnych.
§ 35.
1. Decyzję o dacie zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie podejmuje większość
członków obecnych na Walnym Zebraniu zwołanym w pierwszym terminie.
2. Drugie Walne Zebranie może odbyć się w dacie zwołania pierwszego Walnego Zebrania.
§ 36.
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Związku zapadają, gdy opowie się za
nimi 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Członkowie zwyczajni Związku niemogący uczestniczyć w Walnym Zebraniu z różnych
przyczyn, a opłacający regularnie składki członkowskie, mają prawo udzielenia
pełnomocnictwa innemu członkowi Związku do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
§ 37.
1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu głosów
uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale z wyjątkiem przypadków określonych
w Statucie.
2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
§ 38.

9
1. W przypadku niemożliwości zebrania wszystkich Członków Związku na Walne Zebranie,
możliwe jest powołanie Terenowych Delegatów Związku do udziału w obradach Walnego
Zebrania.
2. Delegatów Związku wybiera Walne Zebranie Oddziału Terenowego w terminie 30 dni
przed planowanym Walnym Zebraniem.
3. W Oddziałach Terenowych powołuje się jednego Delegata na każdych, maksymalnie stu,
członków Oddziału.
§ 39.
Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Główny.
W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, Dwóch
Członków.
§ 40.
Kadencja Zarządu Głównego trwa pięć lat.
§ 41.
Zarząd Główny uchwala wewnętrzny Regulamin Działania.
§ 42.
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) przygotowanie programu działania na bieżący rok,
b) opracowywanie dokumentów wyrażających stanowisko Związku wobec wydarzeń
politycznych i kulturalnych w Polsce i na Świecie,
c) podejmowanie decyzji w sprawie współpracy z innymi organizacjami oraz członkostwa
Związku w organizacjach międzynarodowych,
d) przyjmowanie i usuwanie członków ze Związku na zasadach wynikających z niniejszego
Statutu,
e) dokonywanie wykładni zapisów Statutu,
f) prowadzenie ewidencji majątku Związku,
g) składanie oświadczeń woli w imieniu Związku łącznie przez dwóch Członków Zarządu
Głównego, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
§ 43.

10
Prezes reprezentuje Związek na zewnątrz oraz kieruje pracą Zarządu.
§ 44.
1. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 4/5 członków Zarządu Głównego.
2. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Głównego.
§ 45.
Sprawy sporne rozwiązuje się w drodze głosowania, w trybie przewidzianym dla
podejmowania uchwał Zarządu Głównego.
§ 46.
1. Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontroli wewnętrznej Związku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na
okres pięciu lat.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego nie może być osoba wybrana do
Zarządu Głównego Związku.
§ 47.
W skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzi Przewodniczący oraz Dwóch Członków.
§ 48.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:
1) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Związku i majątku Związku,
2) kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd
Główny,
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku o udzielenie Zarządowi
Głównemu absolutorium,
4) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
§ 49.
1.Komisja Rewizyjna Związku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
wszystkich członków Komisji.
2. Komisja Rewizyjna uchwala Wewnętrzny Regulamin Działania.
§ 50.

11
1. Członkostwo w ZarządzieGłównym lub Komisji Rewizyjnej Związku ustaje wskutek:
a) upływu kadencji,
b) ustania członkostwa w Związku,
c) pisemnego wniosku z uzasadnieniem o rezygnacji,
d) odwołania przez Walne Zebranie zgodnie z § 34. ust.2 pkt e.
2. W celu uzupełnienia składu Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Związku, którego
skład uległ zmniejszeniu na skutek przewidziany w niniejszym paragrafie, przypadający na
okres kadencji Zarządu Głównego, pozostali członkowie Zarządu Głównego, w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, uzupełniają skład Zarządu Głównego.
§ 51.
W przypadku nieudzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium wniosek o jego odwołanie
może zgłosić każdy członek Związku uczestniczącyw Walnym Zebraniu.
ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY TERENOWE ZWIĄZKU
§ 52.
1. Zarząd Główny Związku może powoływać Regionalne Przedstawicielstwo Związku za
granicą, stosując się do prawa obowiązującego w danym kraju.
2. Do zadań Regionalnych Przedstawicieli Związku należy:
a) propagowanie celów i idei Związku w regionie,
b) przekazywanie Zarządowi Głównemu informacji i opinii o proponowanych inicjatywach
Regionalnych Instytucji i Towarzystw działających na rzecz rozwoju regionu,
c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w zakresie bieżącego kierowania
działalnością Związku.
3. Regionalne przedstawicielstwa za granicą za zgodą Zarządu Głównego mogą przyjąć
strukturę podobną do struktury Oddziału Terenowego.
4. Regionalni Przedstawiciele mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Głównego.
§ 53.

12
Oddziały Terenowe nie posiadają osobowości prawnej.
§ 54.
1. Zarząd Oddziału Terenowego jest wybierany przez Walne Zebranie Oddziału Terenowego.
2. Władzami Oddziału Terenowego są:
1) Walne Zebranie Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 55.
Kadencja Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego trwa 5
lat .
§ 56.
Walne Zebranie Oddziału tworzą wszyscy członkowie zwyczajni wchodzący w skład
Oddziału.
§ 57.
W skład Zarządu Oddziału Terenowego wchodzi:
1) Prezes Oddziału,
2) Sekretarz Oddziału,
3) Skarbnik Oddziału,
4) Dwóch Członków Oddziału.
§ 58.
Istnieje możliwość zwiększenia liczby członków Zarządu Oddziału. W tym celu można
powołać dodatkową liczbę członków Zarządu Oddziału i Sekretarzy Oddziału.
§ 59.
W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego wchodzi:
a) Przewodniczący Komisji,
b) Dwóch Członków.
§ 60.

13
Oddziały zobowiązane są do przedstawienia Zarządowi Głównemu informacji o swojej
działalności co sześć miesięcy.
§ 61.
Oddziały Terenowe Związku mogą powstać po wyznaczeniu przez Zarząd Główny
pełnomocnika do ich utworzenia.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 62.
Majątek Związku pochodzi z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) darowizny i zapisów,
c) działalności gospodarczej i statutowej,
d) dotacji, grantów, funduszy unijnych i wszelkich innych źródeł, dozwolonych przez
obowiązujące prawo.
§ 63.
Pieczę nad finansami sprawuje Skarbnik Związku.
§ 64.
1. Skarbnik zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Głównemu raportu z wydatków i
wpływów raz nakwartał.
2. Skarbnik raz na rok sporządza pisemne sprawozdanie.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 65.
1. Związek na podstawie niniejszej prerogatywy wystawia Certyfikat Szlachectwa.
2. Certyfikat Szlachectwa jest dokumentem potwierdzającym wywodzenie się z przodków
stanu szlacheckiego oraz prawo dziedziczenia herbu przodków.

14
3. Zasady wydawania Certyfikatu Szlachectwa uwarunkowane są udowodnieniem
szlachectwa przed Komisją HeraldycznoGenealogiczną Związku i wynikają z niniejszego
Statutu.
§ 66.
1. Związek nie nadaje nowych herbów, tytułów szlacheckich i arystokratycznych.
2. Związek nie uznaje herbów, tytułów szlacheckich i arystokratycznych nieuzasadnionych
historycznie lub używanych na zasadzie uzurpacji.
§ 67.
1. Rozwiązanie Związku następuje:
1) w wyniku zmniejszenia się liczby członków poniżej 15 osób,
2) na wniosek organu nadzorującego,
3) z innych przyczyn na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
§ 68.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.
.