skip to Main Content
+48 501 177 895 kontakt@szlachta-zspkw.org

 I. OPŁATY WYMAGANE

A. Opłata administracyjna :

Opłata administracyjna bezzwrotna w kwocie 70 zł., wymagana z dniem złożenia Deklaracji

Przystępującego . Dokonanie opłaty na konto związku warunkuje rozpatrzenie wniosku kandydata

oczekującego na akceptację przez Komisję Heraldyczno-Genalogiczną. Opłata administracyjna

nie wchodzi w skład wpisowego. Opłata wpisowa w wysokości 270 zł podlega zwrotowi wyłącznie kandydatowi oczekującemu , którego wniosek o członkostwo w ZSPKW został odrzucony przez Komisję Heraldyczno-Genealogiczną.

B. Składka członkowska :

Składki członkowskie ZSPKW płatne w następujący sposób do wyboru :

a. za cały rok 120 zł

b. za półrocze 60 zł

c. za kwartał 30 zł

Przypominamy, że zgodnie z Rozdziałem III  par. 20 Statutu ZSPKW, członkowie zwyczajni

są zobowiązani do regularnego płacenia składek. Zarząd Główny oraz Zarządy Terenowe

nie mają możliwości zwalniania z konieczności opłacania składek jak i ich obniżania

w odniesieniu do poszczególnych członków zwyczajnych , z pominięciem osób ustawowo zwolnionych ( Członkowie Honorowi ).

Zgodnie z Rozdziałem III par. 23 Statutu ZSPKW, przyczyną ustania członkostwa i wykluczenie ze

związku jest między innymi nie opłacanie składek  przez okres 6 miesięcy.

II. OPŁATY POZOSTAŁE

A. Wyrobienie legitymacji członkowskiej ZSPKW na życzenie osoby zrzeszonej ( 15 zł .)

B. Odznaka ZSPKW  na życzenie osoby zrzeszonej ( 35 zł. )

C.Wystawienie dodatkowego dokumentu na życzenie osoby zrzeszonej ( 20 zł. )

III. DAROWIZNY- DOBROWOLNE WPŁATY NA RZECZ ZSPKW

A. Darowizna powinna zostać dokonana na konto związku ( dostępne w zakładce KONTAKT )

i musi w tytule przelewu zawierać adnotację ,, Darowizna na cele statutowe ZSPKW ”

W przypadku wpłaty gotówkowej darczyńca otrzyma pokwitowanie od Skarbnika Zarządu Głównego

z taką samą adnotacją.

Wpłaty powyżej 1000,00 zł wymagają powiadomienia członka Zarządu Głównego.

Zarząd ZSPKW

 

 

Back To Top